Олена Гребешкова

"Якщо людині заважає жити тільки горіхова шкаралупа, що потрапила в черевик, вона може вважати себе щасливою" (Карлсон, який живе на даху)

Статті

 1. Гребешкова О.М. Проблеми формування та функціонування інтеграційних структур в Україні // Проблеми державного будівництва в Україні. – Вип. 4. – К.: Міжнародний інститут лінгвістики і права, 1999. – С. 219-220.
 2. Гребешкова О.М. Формування інтеграційних новоутворень в процесі реструктуризації промислових підприємств України // Вісник «Технологічного університету Поділля». – Частина 2. – Хмельницький, 1999. – травень. – С. 43-46.
 3. Гребешкова О.М. Проблеми становлення інтеграційних структур в умовах перехідної економіки // Проблеми формування ринкової економіки. – Вип. 7. – К.: КНЕУ,1999. – С.41-45.
 4. Гребешкова О.М. Інтеграційна стратегія підприємства: теоретичні аспекти // Торгівля і ринок України. – Випуск 14. Том ІІ. – Донецьк: Дон ДУЕТ, 2002. – С. 131-136.
 5. Гребешкова О.М. Трансакційні витрати та стратегія зовнішнього зростання // Стратегія економічного розвитку України: Наук. зб. – Вип. 4(11). – К.: КНЕУ, 2002. – С. 230-233.
 6. Гребешкова О.М. Потенціал зовнішнього зростання підприємства // Стратегія економічного розвитку України: Наук. зб. – Вип.14. – К.: КНЕУ, 2003. – С. 32-38.
 7. Верба В.А., Гребешкова О.М. Проблеми ідентифікації компетенцій підприємства // Проблеми науки. – 2004. – №7. – С. 23-28.
 8. Гребешкова О.М. Стратегія зовнішнього зростання підприємства: унаочнення технології розроблення // Стратегія економічного розвитку України. – Вип. 18. – К.: КНЕУ, 2006. – С.70-75.
 9. Гребешкова О.М. Альтернативи розвитку компанії: особливості формування за різних цільових настанов // Економіка: проблеми теорії та практики. – Випуск 218: В 4 т. Том ІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2006. – С. 403-412.
 10. Гребешкова О.М. Принципи формування неоструктур в процесі зовнішнього зростання підприємств // Стратегія економічного розвитку України. – Вип. 19. – К.: КНЕУ, 2006. – С.8-14.
 11. Гребешкова О.М. Моделі й управлінські технології розвитку економічної організації: системний підхід // Економіка і підприємництво.- Вип. 19. – К.: Видавництво «Аспект-Поліграф», 2007. – С.74-80.
 12. Верба В.А., Гребешкова О.М. Діагностика компетенцій підприємства // Формування ринкової економіки. – Вип. 18. – 2007. – С. 166-172.
 13. Гребешкова О.М., Шиманська О.В.Ділова репутація як стратегічний актив компанії // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право). – Вип. 1-2. – К.: Книжкове вид-во НАУ, 2007. – С.493-502.
 14. Гребешкова О.М., Федорцова І.О. Стратегічна діагностика активів підприємства: постановка проблеми // Сіверянський літопис. – 2007. – №6. – С. 196-203.
 15. Гребешкова О.М. Погляди на природу та ідентифікацію стратегічного простору підприємства // Формування ринкової економіки. – Вип. 19. – 2008. – С. 65-74.
 16. Гребешкова О.М. Проблеми виявлення та оцінки синергійного ефекту стратегічної взаємодії підприємств // Формування ринкової економіки. Спец. вип. Економіка підприємства: теорія і практика. – Ч.І. – К.: КНЕУ, 2008. – С. 162-169.
 17. Востряков О.В., Гребешкова О.М. Завдання та досвід підготовки економістів стратегічного спрямування в умовах економіки знань // Економічний простір. – №17. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2008. – С.227-237.
 18. Гребешкова О.М., Махова Г.В. Проблеми визначення та способи структуризації інформаційного простору дослідження стратегічних альянсів підприємств в Україні // Управління розвитком. – Харків, Вид. ХНЕУ, 2008. – №18. – С. 20-23.
 19. Гребешкова О.М., Мельник О.В. Базові положення стратегічного управління нематеріальними активами підприємства // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – № 6. – Т.2 (122). – С.132-135.
 20. Гребешкова О.М. Ефективність стратегічного партнерства підприємств: проблеми виявлення та способи оцінки // Економіка і підприємництво. – Вип. 22. – К.: КНЕУ, 2009. – С.78-84.
 21. Гребешкова О.М., Махова Г.В. Проектний підхід до формування стратегічних партнерств підприємств // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки: Випуск 22 : У двох частинах . – Черкаси: ЧДТУ, 2009. – Частина 1.
  – С. 23-27.
 22. Верба В.А., Гребешкова О.М. Система управління знаннями підприємства: конфігурація та детермінанти // Формування ринкової економіки. – Вип. 21. – К.: КНЕУ, 2009. – С. 68-76.
 23. Гребешкова О.М., Вовчук К.С. Стан та перспективи зміцнення конкурентних переваг українських компаній в контексті моделі зовнішнього розвитку // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право). – Вип. 1-2 . – К.: Книжкове вид-во НАУ, 2009. – С.227-233.
 24. Востряков О.В., Гребешкова О.М. Концепція управління знаннями в стратегічному процесі сучасного підприємства // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право). – Вип. 1-2 . – К.: НАУ, 2009. – С. 419-427.
 25. Гребешкова О.М. Проекти розвитку компанії: специфіка визначення та класифікація // Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ. – 2009. – №4 (20). – С.38-44.
 26. Гребешкова О.М. Емерджентність у стратегічному процесі підприємства // Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. Випуск 22. – К.: КНЕУ, 2009. – С. 129-137.
 27. Гребешкова О.М. Базові положення стратегічного управління підприємством в його реляційному просторі // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №3. – Т.1. – С.85-89.
 28. Верба В.А., Гребешкова О.М. Управління розвитком компанії: теоретичні та прикладні проблеми сьогодення // Экономика и управление: Научный журнал Национальной академии природоохранного и курортного строительства. — Симферополь, 2009.-№5. – С.40-45.
 29. Верба В.А., Гребешкова О.М. Аналітична оцінка управлінських технологій розвитку українських підприємств // Актуальні проблеми економіки — К.: НАУ, 2010.— №5. – С. 52-59. (SCOPUS)
 30. Востряков О.В., Гребешкова О.М. Методологія стратегічного процесу на підприємстві: проблеми та напрями розвинення // Вчені записки. – Випуск 12. – К.: КНЕУ, 2010. – С.85-91.
 31. Гребешкова О.М. Стратегічний процес у вищому навчальному закладі: необхідність та передумови впровадження // Формування ринкової економіки. – Випуск 23. – К.: КНЕУ, 2010. – С. 251-260.
 32. Гребешкова О.М. Просторовий підхід в управлінні розвитком підприємства // Проблеми економіки та управління: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Випуск №668. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. – С. 41-46.
 33. Гребешкова О.М., Кизенко О.О. Стратегічний контролінг в системі управління підприємством // Проблеми економіки та управління: Вісник Національного університету «Лівівська політехніка». Випуск № 683. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. – С.205-209.
 34. Гребешкова О.М., Михайленко О.Ф. Кластерні форми організації бізнесу: економічний та над економічний аспекти // Формування ринкової економіки. – Випуск 24. – К.: КНЕУ, 2010. – С. 316-324.
 35. Гребешкова О.М., Стельмах О.Ю. Інформаційні засади конкурентних переваг підприємств у «новій економіці» // Економіка і підприємництво. – Вип. 24. – К.: КНЕУ, 2010. – С.125-132.
 36. Гребешкова О.М. Реляційні моделі поведінки підприємства у конкурентному середовищі // Формування ринкової економіки. Спец. вип. Економіка підприємства: теорія і практика: у 2-х ч. — Ч. І. – К.: КНЕУ, 2010. – С. 31-39.
 37. Гребешкова О.М. Конкуренція університетів як знаннєвих організацій: світовий досвід та вітчизняна практика // Стратегія економічного розвитку України. – Вип. 26-27. – К.: КНЕУ, 2010. – С.200-208.
 38. Востряков О.В., Гребешкова О.М., Решетняк Т.І. Ціннісна пропозиція магістратури: результати емпіричного дослідження // Стратегія економічного розвитку України. – Вип. 26-27. – К.: КНЕУ, 2010. – С.191-199.
 39. Гребешкова О.М., Шиманська О.В. Ділова репутація компанії: чинники формування та їх аналітична характеристика // Економіка і підприємництво. – Вип. 25. – К.: КНЕУ, 2010. – С.54-62.
 40. Гребешкова О.М., Стельмах О.Ю. Становлення ІТ-аутсорсингу в Україні: огляд через призму світової практики // Формування ринкової економіки. – Випуск 25. – К.: КНЕУ, 2011. – С. 305-313.
 41. Гребешкова О.М. Поліспросторова орієнтація розвитку підприємства: теоретичні та прикладні засади // Вчені записки. – Випуск 13. – К.: КНЕУ, 2011. – С.58-65.
 42. Востряков О.В., Гребешкова О.М. Стратегічні настанови розвитку університету: інформаційно-знаннєвий контекст // Формування ринкової економіки. – Випуск 26. – К.: КНЕУ, 2011. – С. 305-313.
 43. Гребешкова О.М., Денисенко К.С. Аутсорсинг знань: потенціал партнерських відносин підприємств у постіндустріальну епоху // Стратегія економічного розвитку України. – Вип. 29. – К.: КНЕУ, 2011. – С.232-239.
 44. Гребешкова О.М., Кизенко О.О. Результативність стратегії підприємства: способи та проблеми виміру // Формування ринкової економіки. Спец. вип. “Стратегічні імперативи сучасного менеджменту” : у 2 ч. – Ч. 1. – К. : КНЕУ, 2012. – С. 92-104.
 45. Гребешкова О.М., Шевчук Н.В. Капіталізація знань як стратегічного активу підприємства: методологічний аспект // Вчені записки. – К.: КНЕУ, 2012. – №14. Ч.1. – С.106-114.
 46. Гребешкова О.М., Гайворонська Ю.Ю. Інституціональні передумови поширення кластерів у вітчизняній економіці // Формування ринкової економіки. – Випуск 27. – К. : КНЕУ, 2012. – С. 100-108.
 47. Гребешкова О.М. Портфель реляцій підприємства: сутність, принципи та етапи формування // Формування ринкової економіки. Спец. вип. Економіка підприємства: теорія та практика. — К. : КНЕУ, 2012. – С. 82-89.
 48. Востряков О.В., Гребешкова О.М., Кизенко О.О. Вимірники результатів стратегічного процесу на підприємствах невиробничої сфери // Стратегія економічного розвитку України. – Вип. 30. – К.: КНЕУ, 2012. – С.144-151.
 49. Гребешкова О.М. Источники устойчивых преимуществ предприятия постиндустриальной эпохи: взгляд сквозь призму ресурсной теории // Экономика и управление. Минск: Минский ин-т упр. – 2013. – № 2 (34). – С. 94-97.
 50. Гребешкова О.М. Реляційна парадигма сучасного університету як знаннєвої організації // Вісник Криворізького економічного інституту КНУ. – 2013. – № 1 (25). – С. 80 – 84.
 51. Гребешкова О.М., Малярчук О.Г. Динамічні здатності підприємства: способи виявлення та відстеження розвиненості // БІЗНЕС ІНФОРМ. – 2013. – №7. – С. 321-326. (Index Copernicus)
 52. Grebeshkova O., Grebeshkov O. Behavior of enterprises of postindustrial era in information space: strategic context // ZARZĄDZANIE: ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ./ Redakcja Marek Szajt. – 2013. – Nr 12. – Р. 32-39.
 53. Гребешкова О., Шалдаєва Т., Фоміна А. Сучасні тренди впровадження нових управлінських технологій на підприємстві // Формування ринкової економіки. – 2014. – №35. – С. 25-30.
 54. Гребешкова О.М. Практика партнерських відносин українських підприємств: оцінка стану та характеристика тенденцій // Стратегія економічного розвитку України. – 2014. – №35. – С. 11-18.
 55. Гребешкова О.М. Стратегія підприємства в контексті управлінських концепцій постіндустріальної епохи // Вчені записки. – 2014. – Випуск 16. – С. 52-60.
 56. Гребешкова О.М., Малярчук О.Г. Методичні основи ідентифікації динамічних здатностей підприємства // Стратегія економічного розвитку України. – 2015. – Вип. 37. – С. 73-84.
 57. Гребешкова О. М., Гребешков О. М. Підготовка сучасних економістів на факультеті економіки та управління: досвід впровадження моделі «змішаного» навчання // Інформаційний вісник Інституту вищої освіти ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана». – 2015. – №2. – С. 6-11.
 58. Гребешкова О.М., Кизенко О.О. Формування системи контролю за КРІ в організаціях маркетингового типу // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. Вип. 11. – Камянець-Подільский: Медобори-2006, 2016. – С. 131-136.
 59. Михайленко О., Гребешкова О., Блейон Т. Перший в Україні колаборативний конструктивістський онлайн-курс “Культурні виміри та професійні стратегії” – результат українсько-канадської співпраці [Електронний ресурс] // Освітні тренди. – Режим доступу:
  http://www.edu-trends.info/online-course-kneu-uoit/ (дата 04.05.2016).
 60. Некрасова Т.С., Гребешкова О.М. Транснаціональні корпорації в економіці держави: важелі впливу та наслідки для розвитку // Стратегія економічного розвитку України. – 2016. – Вип. 38. – С. 11-29.
 61. Hrebeshkova O. Development of corporate social responsibility metrics based on the theory of stakeholders // Zeszyty Naukowe Politechniki Czestochowskiej. – Zarzadzanie Nr 23 t. 2 (2016) s. 16-26. (http:// zim.pcz.pl/znwz)
 62. Гребешкова О.О., Гребешков О.М., Кизенко О.О. Практики змішаного навчання в університеті // Інформаційний вісник Інституту вищої освіти ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана». – 2017. – №4.
 63. Кизенко О.О., Гребешкова О.М., Гребешков О.М. Проблеми управлінської адаптації до змін зовнішнього середовища // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. Випуск 12, у 2 т. / за ред. Ящишиної І.В. – Кам’янець-Подільський: Медоброди-2006, 2017. – Т.1. – С. 209-216.
 64. Kyzenko O., Hrebeshkova O., Grebeshkov O. BUSINESS INTELLIGENCE IN THE ECONOMIC MANAGEMENT OF ORGANIZATION / Olena Kyzenko, Olena Hrebeshkova, Oleksii Grebeshkov // Forum Scientiae Oeconomia. – Volume 5 (2017). – No. 2. – рр. 15-27. (Index Copernicus)
 65. Todd J. B. Blayone, Olena Mykhailenko, Roland vanOostveen, Oleksiy Grebeshkov, Olena Hrebeshkova & Oleksandr Vostryakov Surveying Digital Competencies of University Students and Professors in Ukraine for Fully Online Collaborative Learning // Technology, Pedagogy and Education. Print ISSN: 1475-939X. Online ISSN: 1747-5139 Pages 1-18 | Received 30 May 2016, Accepted 13 May 2017, Published online: 31 Oct 2017. – http://dx.doi.org/10.1080/1475939X.2017.1391871  (SCOPUS,  Impact Factor 1.066)
 66. Ассонова М.О., Гребешкова О.М. Трансформація макросередовища бізнесу внаслідок запровадження інституту криптовалют // Стратегія економічного розвитку України. – 2017. – Випуск 41. – С. 164-175.
 67. Горбатько А.О., Гребешкова О.М. Ціннісний профіль освітньої програми як інструмент формування її конкурентних переваг // Стратегія економічного розвитку України. – 2017. – Випуск 41. – С. 175-185.
 68. Гребешкова О.М., Горбатько А.О. Конкурентна позиція підприємства: ідентифікація за чотирьохпроекційним підходом // Економіка та підприємництво. – 2017. – Вип. 39. – C. 125-144.
 69. Kyzenko O., Hrebeshkova O. Transformation of the Strategic Controlling System under the Influence of the Digital Economy: The Experience of Ukrainian Enterprises // Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie. Nr 30 (2018). p. 155-162. (Index Copernicus)
 70. Гребешкова О. М., Шапран О. А. Конкурнетні переваги підприємства з позицій поведінкової економіки: джерела та способи утримання // Економіка та підприємництво. – 2018. – №41. – С. 45-58.

Comments are closed.