Олена Гребешкова

"Якщо людині заважає жити тільки горіхова шкаралупа, що потрапила в черевик, вона може вважати себе щасливою" (Карлсон, який живе на даху)

Тези доповідей на конференціях

2018

 1. Гребешкова О. М., Горбатько А. О. Особливості формування конкурентної позиції компанії за умов цифрової економіки // ІV Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні імперативи сучасного менеджменту» (СІСМ-2018). 19-20 квітня 2018 р.
 2. Гребешкова О., Кизенко О. Трансформація бізнес-освіти під впливом викликів цифрової економіки // Психологія бізнесу та управління: виклики сьогодення. Міжнародна науково-практична конференція. ЛНУ імені І. Франка. 16-17 березня 2018 р. (члени наукового комітету, доповідь).

2017

 1. Hrebeshkova O., Grebeshkov O., Kyzenko O. STRATEGIC BUSINESS PERFORMANCE METRICS FOR UKRAINIAN ENTERPRISES // Стратегія підприємства: підприємницький контекст: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 листопада 2017 р.). – К. : КНЕУ, 2017.
 2. Гребешкова О.М., Гребешков О.М., Кизенко О.О. Модель «змішаного навчання» у підготовці економістів: деякі результати емпіричного дослідження // Збірник тез ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Філософсько-психологічні аспекти духовності в економіці та управлінні”, 19 квітня 2017 р. [Текст] / за ред. В.П. Мельник; відповід. за вип. В.В. Яцура, Н.І. Жигайло, Ю.В. Максимець. – Львів : СПОЛОМ, 2017. – C. 59-62.

2016

 1. Гребешкова О.М. Профіль переваг в очікуваннях студентів щодо моделі змішаного навчання // Інновації в бізнес-освіті:  зб. Матеріалів ІІ Міжнародної наук.-практ. Інтернет-конф. ; 18 листопада 2016 р., м. Київ. – К. : КНЕУ, 2016. – С. 23-25.- Режим доступу: http://ibe.kneu.org/uk/grebeshkova-o-m-profil-perevag-v-ochikuvannyah-studentiv-shhodo-modeli-zmishanogo-navchannya/
 2. Гребешкова О.М., Грабовенко О.В. Диверсифікація діяльності підприємства в контексті економічного управління // VI Міжнародна науково-практична конференція “Економіка підприємства: теорія і практика” (12-13 жовтня 2016 року)
 3. Гребешкова О.М. Стратегічний аспект підприємницької діяльності в Україні // Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики : Матеріали п’ятої міжнар.наук.-практ. конф.,15-16 вересня 2016 р. – Одеса, Атлант, 2016. – С. 197-199.
 4. Гребешкова О.М., Гребешков О.М., Кизенко О.О. Інноваційні моделі та технології підготовки економістів: сучасні виклики та потенціал університету // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки: Матеріали ХХІ міжнародної науково-практичної конференції, Том І, Частина ІІ, Одеса, 12-15 вересня 2016 р. / Національна академія наук України, ДУ “Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України”, Київ-Одеса: 2016. – С. 177-181.
 5. Гребешкова Е., Гребешков А., Кизенко Е. Применение BI-технологий при разработке стратегии развития бизнеса // 5th International Conference APPLICATION OF NEW TECHNOLOGIES IN MANAGEMENT AND ECONOMY (21-23. April 2016. Belgrade, Serbia). – Belgrade: University „Union – Nikola Tesla”, Faculty of Strategic and Operational Management, Faculty of Business Studies and Law, 2016. – С. 409-418.
 6. Гребешкова О.М. Академічна доброчесність: проблеми дотримання та пріоритети поширення в університеті // Студентоцентризм у системі забезпечення якості освіти в економічному універ- ситеті [Електронний ресурс] : зб. матеріалів Всеукр. наук.-метод. конф. за міжнар. участю (Київ, 2—3 берез. 2016 р.) — К. : КНЕУ, 2016 — C. 86 – 87.
 7. Востряков О.В., Михайленко О.Ф., Гребешкова О.М., Гребешков О.М., Блейон Т. Нова парадигма вищої освіти в Україні: впровадження змішаного навчання в рамках українсько-канадського освітньо-дослідницького проекту // Студентоцентризм у системі забезпечення якості освіти в економічному універ- ситеті [Електронний ресурс] : зб. матеріалів Всеукр. наук.-метод. конф. за міжнар. участю (Київ, 2—3 берез. 2016 р.) — К. : КНЕУ, 2016 — C. 80 – 81.
 8. Гребешкова О.М. Стратегічне підприємництво в Україні: формування нової парадигми та перспективи поширення у бізнес-практиці // Стратегічні імперативи сучасного менеджменту: зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (17-18 березня 2016 р.). – у 2 ч. – К. : КНЕУ, 2016. – С. 126-131.

2015

 1. Гребешкова О., Гребешков О. Впровадження інноваційних освітніх технологій у КНЕУ (результати опитування) // Інновації в бізнес-освіті : зб. Матеріалів І Міжнародної наук.-практ. Інтернет-конф. ; 27 березня 2015 р., м. Київ. – К. : КНЕУ, 2015. – С. 138-139.
 2. Гребешкова О. Впровадження в навчальний процес елементів дистанційного навчання із застосуванням платформі Moodle // Інновації в бізнес-освіті : зб. Матеріалів І Міжнародної наук.-практ. Інтернет-конф. ; 27 березня 2015 р., м. Київ. – К. : КНЕУ, 2015. – С. 23-25.
 3. Гребешкова О.М. Результативність розвитку підприємства з позицій системної парадигми та реляційної концепції // Стратегія підприємства: результативність за умов системних трансформацій : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. – К. : КНЕУ, 2015. – С. 332-336.

2014

 1. Гребешкова О.М. Емпірична характеристика реляційного простору українського бізнесу // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка підприємства: теорія і практика» (10 жовтня 2014 р.) — К. : КНЕУ, 2014. — С. 209-213.
 2. Гребешкова О.М. Тренінг як форма партнерської взаємодії університету з бізнес-структурами // Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Тренінгові технології в освіті та бізнесі: досвід і перспективи застосування» (19-21 лютого 2014 р.) – К. : КНЕУ, 2014. – С. 44-47.

2013

 1. Гребешкова О.М. Місце і роль університетів у реляційному просторі українського бізнесу // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегія підприємства: зміна парадигми управління та інноваційні рішення для бізнесу». — К. : КНЕУ, 2013. – С. 387-390.
 2. Гребешкова О.М. Ресурсний підхід у поясненні джерел конкурентних переваг підприємств в умовах постіндустріальної економіки // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики» (14-15 листопада 2013 р.) – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2013. – С. 178-181.
 3. Гребешкова О.М. Міжфірмові відносини як джерело стійких конкурентних переваг підприємств постіндустріальної епохи // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Управлінські інновації: теорія та практика» (30 вересня – 6 жовтня 2013 р.) – Тернопіль: ТНЕУ, 2013. – С. 103-105.
 4. Гребешкова О.М. Партнерство как стратегический императив современной экономики // Материалы VIII Международной научно-практической конферении «Современный менеджмент: проблемы и перспективы» (11-12 апреля 2013 г.). Ч. 1. Пленарные доклады / ред. кол.: Ю. В. Мячин (отв. ред.) [и др.]. – СПб.: СПбГЭУ, 2013. – С. 150-153.
 5. Гребешкова О.М. Тренінг у підготовці магістрів стратегічного спрямування: досвід, проблеми та перспективи // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Тренінгові технології в освіті та бізнесі: досвід і перспективи застосування» (18-21 лютого 2013 р.) – К. : КНЕУ, 2013. – С. 44-47.
 6. Гребешкова О.М. Знаннєва продукція КНЕУ як дослідницького університету: проблеми та перспективи створення // Збірник матеріалів науково-методичної конференції «Від викладання дисциплін — до опанування наук : трансформація змісту, технологій освітньої діяльності та розвиток педагогічної майстерності» (31 січня 2013 р.) : у 2 т. — Т. 2. – К.: КНЕУ, 2013. – С. 145-147.

2012

 1. Гребешкова О.М. Реляційна поведінка та конкурентні переваги підприємства постіндустріальної епохи // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка підприємства: теорія та практика» (12 жовтня 2012 р.) – К.: КНЕУ, 2012. – С. 106-108.
 2. Гребешкова О.М. Реляційна рента: проблеми ідентифікації та джерела утворення // Збірник матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції «Підприємницька діяльність в Україні: проблеми розвитку та регулювання» (31 травня – 1 червня 2012 р.). – К.: МІБО КНЕУ, 2012. – С. 40-42.
 3. Востряков О.В., Гребешкова О.М. Лекція у навчальному процесі університету: практика, проблеми та перспективи // Збірник матеріалів науково-методичної конференції «Аудиторна робота викладача і студента: досвід і напрями вдосконалення» (21 лютого 2012 р.): у 2 т. – Т. 2. – К. : КНЕУ, 2012. – С. 130-132.
 4. Гребешкова О.М., Кизенко О.О. Результативність стратегії виробничого підприємства: ідентифікація за системою економічних показників господарської діяльності // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції до 20-річчя кафедри менеджменту «Стратегічні імперативи сучасного менеджменту» (3 лютого 2012 р.). – К.: КНЕУ, 2012. – С. 41-43.

2011

 1. Гребешкова О.М. Феномен стратегічного партнерства підприємств: управлінська новація чи маркетинговий хід? // Збірник тез доповідей П’ятої міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу» (29 вересня – 1 жовтня 2011 року). – Суми: ТОВ «ТД «Папірус», 2011. – С. 47-49.
 2. Гребешкова О.М. Конкурентні переваги знаннєвої організації крізь призму клієнтоорієнтованості: досвід вітчизняного університету // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегія підприємства: адаптація організацій до впливу світових суспільно-економічних процесів» (17-18 листопада 2011 р., Київ) – К.:КНЕУ, 2011. – С.128-130.
 3. Востряков О.В., Гребешкова О.М., Решетняк Т.І. Ціннісна пропозиція магістратури в контексті фундаменталізації змісту освіти // Збірник матеріалів науково-методичної конференції «Наукова складова навчального процесу та інноваційні технології його розвитку» (12 квітня 2011 р.) : у 2 т. — Т. 2. – К.: КНЕУ, 2011. – С. 145-147.

2010

 1. Гребешкова О.М., Махова Г. В. Інформаційні засади розробки та реалізації стратегічних рішень на підприємстві // Материалы IX Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы и перспективы развития экономики Украины» (30 сентября – 2 октября 2010 года). — Симферополь, 2010. – С. 122.
 2. Верба В.А., Гребешкова О.М. Профіль ціннісної пропозиції знаннєвих організацій: теоретичний аналіз // Збірник тез та доповідей Четвертої міжнародної науково-практичної конференції Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу» (29 вересня – 1 жовтня 2010 року). – Суми: ТОВ Друкарський дім «Папірус», 2010. – С. 35-37.
 3. Гребешкова О.М. Реляційна поведінка підприємства: теоретичний та прикладний аспекти // Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка підприємства: теорія та практика» (21 жовтня 2010 р.). – К.: КНЕУ, 2010. – С.79-81.
 4. Гребешкова О.М. Реляційна поведінка підприємства: пошук джерел конкурентних переваг // Збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Підприємницька діяльність в Україні: проблеми розвитку та регулювання» (27—28 травня 2010 р.). — К.: МІБО КНЕУ, 2010. – С.50-52.
 5. Гребешкова О.М., Кизенко О.О. Застосування контролінгу в стратегічному процесі підприємства // Тези доповідей IІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми, перспективи, ризики» (20-21 травня 2010 р.). — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. — С. 97-98.
 6. Гребешкова О.М. Управління розвитком університету як знаннєвої організації // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Україна в умовах глобальної конкуренції: стратегія випереджаючого розвитку». — Донецьк: ДРУК-ІНФО,2010. – С.264-266.
 7. Гребешкова О.М., Гребешков О.М. Контроль якості знань: нові принципи оцінювання роботи студента чи раціональна організація роботи викладача? // Збірник матеріалів науково-методичної конференції «Забезпечення відкритості, прозорості та об’єктивності оцінювання якості навчальної роботи студентів: досвід, проблеми, перспективи розвитку» (2 лютого 2010 р.): у 2 т. — Т. 2. – К.: КНЕУ, 2010. – С. 410-414.

2009

 1. Гребешкова О.М. Інформаційне забезпечення стратегічного процесу на підприємстві: можливості ІТ-технологій // Збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Реформування економіки України: стан та перспективи» (26-27 листопада 2009 р.). – К.: МІБО КНЕУ, 2009. – С.58-61.
 2. Гребешкова О.М. Розвиток підприємства у стратегічному контексті: основні проблеми методології дослідження // Сталий розвиток підприємств сфери послуг: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Ялта, 23-24 жовтня 2009 року). – Ялта, РВНЗ КГУ, 2009. – С. 290-295.
 3. Востряков О.В., Гребешкова О.М. Забезпечення розвитку підприємства у контексті менеджменту знань // Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Підприємницька діяльність в Україні: проблеми розвитку та регулювання» (28-29 травня 2009 р.) – К.: МІБО КНЕУ, 2009. – С. 17-19.
 4. Гребешкова О.М. Емерджентні стратегії у забезпеченні розвитку підприємств // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми і прогресивні напрямки управління економічним розвитком вітчизняних підприємств» (21-22 травня 2009 р.). У 2 т. Том 1. – Кривий Ріг: КЕІ КНЕУ, 2009. – С. 97-99.
 5. Востряков О.В., Гребешкова О.М. Тренінгові форми підготовки магістрів стратегічного спрямування: основні завдання та методичні засади впровадження // Збірник матеріалів науково-методичної конференції «Тренінгові технології як засіб формування знаннєвих та практичних компетенцій: досвід факультетів і кафедр» (3-4 лютого 2009 р.) : у 2 т. — том 2. – К.: КНЕУ, 2009. – С. 490-493.

2008

 1. Гребешкова О.М. Необхідність та передумови впровадження стратегічного процесу у вищому навчальному закладі // Збірник наукових праць І Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми формування нової економіки ХХІ століття». – Том 8. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2008. – С.60-62.
 2. Гребешкова О.М. Синергізм стратегічної взаємодії підприємств: проблеми виявлення та оцінки // Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка підприємства: теорія та практика» (13-14 березня 2008 р.) – К.: КНЕУ, 2008. – С.22-24.
 3. Гребешкова О.М., Востряков О.В. Проблеми формування та оцінювання актуальних знань магістрантів // Збірник матеріалів науково-методичної конференції «Досвід організації та активізації навчального процесу на основі впровадження інноваційних технологій» (5-8 лютого 2008 р.). Том 1. – К.: КНЕУ, 2008. – С.436-438.
 4. Гребешкова О.М., Радукан С.В. Досвід впровадження новацій при викладанні вибіркових дисциплін // Збірник матеріалів науково-методичної конференції «Досвід організації та активізації навчального процесу на основі впровадження інноваційних технологій» (5-8 лютого 2008 р.). Том 2. – К.: КНЕУ, 2008. – С. 134-136.
 5. Гребешкова О.М. Викладачі і студенти: нова парадигма стосунків чи старі проблеми вищої школи? // Збірник матеріалів науково-методичної конференції «Досвід організації та активізації навчального процесу на основі впровадження інноваційних технологій» (5-8 лютого 2008 р.). Том 2. – К.: КНЕУ, 2008. – С. 131-133.

2007

 1. Гребешкова О.М. Моделі і технології розвитку економічної організації: системний підхід // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Економічна організація та економічна освіта: взаємообумовленість стратегій розвитку» (7-8 лют. 2007 р.). – К.: КНЕУ, 2007. – С. 37-40.
 2. Гребешкова О.М. Підготовка фахівців магістерського рівня в КНЕУ: проблеми і напрями удосконалення // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні та практичні підходи до впровадження нового покоління освітньо-професійних програм і навчальних планів підготовки фахівців: шляхи розвитку» (6-8 лютого 2007 р.) Ч. ІІ. – К.: КНЕУ, 2007. – С. 609-611.

2006

 1. Гребешкова О.М. Принципи організаційного оформлення зовнішнього зростання підприємства / Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка підприємства: теорія та практика» (23-24 березня 2006 р.). – К.: КНЕУ, 2006. – С.149-151
 2. Гребешкова О.М., Кірієнко А.В. Індивідуальна робота студента: принципи організації та методи впровадження // Збірник матеріалів науково-методичної конференції «Індивідуалізація навчального процесу як провідна складова модернізації вищої економічної освіти» (31 січня-2 лютого 2006 р.) – У 2 т. – Т. 2. – К.: КНЕУ, 2006. – С. 88-90.

2005

 1. Гребешкова О.М. Стратегія зовнішнього зростання підприємства: вітчизняні реалії // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Управління стратегічними змінами на підприємстві: концептуальні засади, методологія та практика» (27-28 жовтня, м. Київ). – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. – С. 114-116.

2004

 1. Гребешкова О.М. Стратегія зовнішнього зростання підприємства // Праці П’ятої міжнародної конференції студентів та молодих учених «Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання». Частина 1. – Донецьк: ДонНу, 2004. – С. 33-36.
 2. Востряков О.В., Гребешкова О.М. Організація контролю та оцінки знань студентів при викладанні дисципліни „Мікроекономіка”: досвід та напрямки удосконалення // Збірник матеріалів науково-методичної конференції «Методичні та практичні аспекти застосування та розвитку системи контролю знань в університеті» (26 січня-3 лютого 2004 р.). – К.: КНЕУ, 2004. – С. 260-263.

2002

 1. Гребешкова О.М., Оберемчук В.Ф., Коцюба О.С. Проблеми організації і методичного забезпечення курсу “Мікроекономіка” та шляхи їх вирішення // Матеріали науково-методичної конференції «Сучасні технології навчання та оцінювання знань студентів» (1 лютого 2002 р.). – К.: КНЕУ, 2002. – С. 274-277

2000

 1. Гребешкова О.М. Методологічні підходи до оцінки ефективності створення та функціонування інтеграційних структур // Збірник наукових праць по матеріалах міжнародної науково-практичної конференції “Україна на порозі XXI століття: економіка, державність” (30-31 березня 2000 року). / 2-х томах. Том 2. – Вінниця: Арбат, 2000. – С. 124-127.
 2. Гребешкова О.М. Стратегії диверсифікації як інструменти зовнішнього зростання підприємства // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Передумови активізації регіональної інвестиційної політики в сучасних умовах” на базі Дніпропетровського державного фінансово-економічного інституту. -Дніпропетровськ. 2000. – С.48-49.

1999

 1. Гребешкова О.М. Ефекти стратегії вертикальної інтеграції в умовах динамічного зовнішнього середовища // Матеріали Шостої міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми та перспективи створення і впровадження нових ресурсо- та енергоощадних технологій, об-ладнання в галузях харчової і переробної промисловості» (19-21 жовтня 1999 р.) –- К.: УДУХТ, 2000. – С. 130-131.

Comments are closed.