Олена Гребешкова

"Якщо людині заважає жити тільки горіхова шкаралупа, що потрапила в черевик, вона може вважати себе щасливою" (Карлсон, який живе на даху)

Тези доповідей на конференціях

2019

 1. Сапільнікова О.О., Кизенко О.О., Гребешкова О.М. Оцінка ефективності системи управління взаємовідносинами з клієнтами на підприємстві. XІІ Міжнародна науково-практична конференція “Проблеми, пріоритети та перспективи соціально-економічного розвитку в ХХІ столітті” (16-17 травня 2019 р., м. Кам’янець-Подільський).
 2. Гребешкова О. М., Кизенко О. О. Проблеми та перспективи формування цифрової компетентності підприємця в Україні. V Міжнародна науково-практична конференція “Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури” (23-25 травня 2019 року, м. Львів).
 3. Гребешкова О. М., Коротченко А. П. Підприємницька освіта в цифровій економіці: проблеми та напрями розвитку. V Міжнародна науково-практична конференція “Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури” (23-25 травня 2019 року, м. Львів).

2018

 1. Гребешкова О. М. Запровадження моделі соціального комп’ютінгу в освітній процес університету. Національна науково-методична конференція “Цифрова економіка” (4-5 жовтня 2018 р.). Київ: КНЕУ, 2018.
 2. Гребешкова О. М., Кизенко О. О. Концептуальний підхід до побудови метричної системи цінності інноваційної екосистеми в партнерстві «наука – освіта – бізнес». VІІ міжнародна науково-практична конференція “Економіка підприємства: теорія і практика” (12 жовтня 2018 року). Київ-Краків-Прага.
 3. Гребешкова О. М. Соціальні проекти в освіті: українська практика та стратегічні перспективи // Міжнародна науково-практична конференція «Соціальне підприємництво: теорія, практика та міжнародний досвід» (18 травня 2018 р.)
 4. Гребешкова О. М., Горбатько А. О. Особливості формування конкурентної позиції компанії за умов цифрової економіки // ІV Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні імперативи сучасного менеджменту» (СІСМ-2018). 19-20 квітня 2018 р.
 5. Гребешкова О., Кизенко О. Трансформація бізнес-освіти під впливом викликів цифрової економіки // Психологія бізнесу та управління: виклики сьогодення. Міжнародна науково-практична конференція. ЛНУ імені І. Франка. 16-17 березня 2018 р. (члени наукового комітету, доповідь).

2017

 1. Hrebeshkova O., Grebeshkov O., Kyzenko O. STRATEGIC BUSINESS PERFORMANCE METRICS FOR UKRAINIAN ENTERPRISES // Стратегія підприємства: підприємницький контекст: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 листопада 2017 р.). – К. : КНЕУ, 2017.
 2. Гребешкова О.М., Гребешков О.М., Кизенко О.О. Модель «змішаного навчання» у підготовці економістів: деякі результати емпіричного дослідження // Збірник тез ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Філософсько-психологічні аспекти духовності в економіці та управлінні”, 19 квітня 2017 р. [Текст] / за ред. В.П. Мельник; відповід. за вип. В.В. Яцура, Н.І. Жигайло, Ю.В. Максимець. – Львів : СПОЛОМ, 2017. – C. 59-62.

2016

 1. Гребешкова О.М. Профіль переваг в очікуваннях студентів щодо моделі змішаного навчання // Інновації в бізнес-освіті:  зб. Матеріалів ІІ Міжнародної наук.-практ. Інтернет-конф. ; 18 листопада 2016 р., м. Київ. – К. : КНЕУ, 2016. – С. 23-25.- Режим доступу: http://ibe.kneu.org/uk/grebeshkova-o-m-profil-perevag-v-ochikuvannyah-studentiv-shhodo-modeli-zmishanogo-navchannya/
 2. Гребешкова О.М., Грабовенко О.В. Диверсифікація діяльності підприємства в контексті економічного управління // VI Міжнародна науково-практична конференція “Економіка підприємства: теорія і практика” (12-13 жовтня 2016 року)
 3. Гребешкова О.М. Стратегічний аспект підприємницької діяльності в Україні // Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики : Матеріали п’ятої міжнар.наук.-практ. конф.,15-16 вересня 2016 р. – Одеса, Атлант, 2016. – С. 197-199.
 4. Гребешкова О.М., Гребешков О.М., Кизенко О.О. Інноваційні моделі та технології підготовки економістів: сучасні виклики та потенціал університету // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки: Матеріали ХХІ міжнародної науково-практичної конференції, Том І, Частина ІІ, Одеса, 12-15 вересня 2016 р. / Національна академія наук України, ДУ “Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України”, Київ-Одеса: 2016. – С. 177-181.
 5. Гребешкова Е., Гребешков А., Кизенко Е. Применение BI-технологий при разработке стратегии развития бизнеса // 5th International Conference APPLICATION OF NEW TECHNOLOGIES IN MANAGEMENT AND ECONOMY (21-23. April 2016. Belgrade, Serbia). – Belgrade: University „Union – Nikola Tesla”, Faculty of Strategic and Operational Management, Faculty of Business Studies and Law, 2016. – С. 409-418.
 6. Гребешкова О.М. Академічна доброчесність: проблеми дотримання та пріоритети поширення в університеті // Студентоцентризм у системі забезпечення якості освіти в економічному універ- ситеті [Електронний ресурс] : зб. матеріалів Всеукр. наук.-метод. конф. за міжнар. участю (Київ, 2—3 берез. 2016 р.) — К. : КНЕУ, 2016 — C. 86 – 87.
 7. Востряков О.В., Михайленко О.Ф., Гребешкова О.М., Гребешков О.М., Блейон Т. Нова парадигма вищої освіти в Україні: впровадження змішаного навчання в рамках українсько-канадського освітньо-дослідницького проекту // Студентоцентризм у системі забезпечення якості освіти в економічному універ- ситеті [Електронний ресурс] : зб. матеріалів Всеукр. наук.-метод. конф. за міжнар. участю (Київ, 2—3 берез. 2016 р.) — К. : КНЕУ, 2016 — C. 80 – 81.
 8. Гребешкова О.М. Стратегічне підприємництво в Україні: формування нової парадигми та перспективи поширення у бізнес-практиці // Стратегічні імперативи сучасного менеджменту: зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (17-18 березня 2016 р.). – у 2 ч. – К. : КНЕУ, 2016. – С. 126-131.

2015

 1. Гребешкова О., Гребешков О. Впровадження інноваційних освітніх технологій у КНЕУ (результати опитування) // Інновації в бізнес-освіті : зб. Матеріалів І Міжнародної наук.-практ. Інтернет-конф. ; 27 березня 2015 р., м. Київ. – К. : КНЕУ, 2015. – С. 138-139.
 2. Гребешкова О. Впровадження в навчальний процес елементів дистанційного навчання із застосуванням платформі Moodle // Інновації в бізнес-освіті : зб. Матеріалів І Міжнародної наук.-практ. Інтернет-конф. ; 27 березня 2015 р., м. Київ. – К. : КНЕУ, 2015. – С. 23-25.
 3. Гребешкова О.М. Результативність розвитку підприємства з позицій системної парадигми та реляційної концепції // Стратегія підприємства: результативність за умов системних трансформацій : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. – К. : КНЕУ, 2015. – С. 332-336.

2014

 1. Гребешкова О.М. Емпірична характеристика реляційного простору українського бізнесу // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка підприємства: теорія і практика» (10 жовтня 2014 р.) — К. : КНЕУ, 2014. — С. 209-213.
 2. Гребешкова О.М. Тренінг як форма партнерської взаємодії університету з бізнес-структурами // Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Тренінгові технології в освіті та бізнесі: досвід і перспективи застосування» (19-21 лютого 2014 р.) – К. : КНЕУ, 2014. – С. 44-47.

2013

 1. Гребешкова О.М. Місце і роль університетів у реляційному просторі українського бізнесу // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегія підприємства: зміна парадигми управління та інноваційні рішення для бізнесу». — К. : КНЕУ, 2013. – С. 387-390.
 2. Гребешкова О.М. Ресурсний підхід у поясненні джерел конкурентних переваг підприємств в умовах постіндустріальної економіки // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики» (14-15 листопада 2013 р.) – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2013. – С. 178-181.
 3. Гребешкова О.М. Міжфірмові відносини як джерело стійких конкурентних переваг підприємств постіндустріальної епохи // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Управлінські інновації: теорія та практика» (30 вересня – 6 жовтня 2013 р.) – Тернопіль: ТНЕУ, 2013. – С. 103-105.
 4. Гребешкова О.М. Партнерство как стратегический императив современной экономики // Материалы VIII Международной научно-практической конферении «Современный менеджмент: проблемы и перспективы» (11-12 апреля 2013 г.). Ч. 1. Пленарные доклады / ред. кол.: Ю. В. Мячин (отв. ред.) [и др.]. – СПб.: СПбГЭУ, 2013. – С. 150-153.
 5. Гребешкова О.М. Тренінг у підготовці магістрів стратегічного спрямування: досвід, проблеми та перспективи // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Тренінгові технології в освіті та бізнесі: досвід і перспективи застосування» (18-21 лютого 2013 р.) – К. : КНЕУ, 2013. – С. 44-47.
 6. Гребешкова О.М. Знаннєва продукція КНЕУ як дослідницького університету: проблеми та перспективи створення // Збірник матеріалів науково-методичної конференції «Від викладання дисциплін — до опанування наук : трансформація змісту, технологій освітньої діяльності та розвиток педагогічної майстерності» (31 січня 2013 р.) : у 2 т. — Т. 2. – К.: КНЕУ, 2013. – С. 145-147.

2012

 1. Гребешкова О.М. Реляційна поведінка та конкурентні переваги підприємства постіндустріальної епохи // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка підприємства: теорія та практика» (12 жовтня 2012 р.) – К.: КНЕУ, 2012. – С. 106-108.
 2. Гребешкова О.М. Реляційна рента: проблеми ідентифікації та джерела утворення // Збірник матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції «Підприємницька діяльність в Україні: проблеми розвитку та регулювання» (31 травня – 1 червня 2012 р.). – К.: МІБО КНЕУ, 2012. – С. 40-42.
 3. Востряков О.В., Гребешкова О.М. Лекція у навчальному процесі університету: практика, проблеми та перспективи // Збірник матеріалів науково-методичної конференції «Аудиторна робота викладача і студента: досвід і напрями вдосконалення» (21 лютого 2012 р.): у 2 т. – Т. 2. – К. : КНЕУ, 2012. – С. 130-132.
 4. Гребешкова О.М., Кизенко О.О. Результативність стратегії виробничого підприємства: ідентифікація за системою економічних показників господарської діяльності // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції до 20-річчя кафедри менеджменту «Стратегічні імперативи сучасного менеджменту» (3 лютого 2012 р.). – К.: КНЕУ, 2012. – С. 41-43.

2011

 1. Гребешкова О.М. Феномен стратегічного партнерства підприємств: управлінська новація чи маркетинговий хід? // Збірник тез доповідей П’ятої міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу» (29 вересня – 1 жовтня 2011 року). – Суми: ТОВ «ТД «Папірус», 2011. – С. 47-49.
 2. Гребешкова О.М. Конкурентні переваги знаннєвої організації крізь призму клієнтоорієнтованості: досвід вітчизняного університету // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегія підприємства: адаптація організацій до впливу світових суспільно-економічних процесів» (17-18 листопада 2011 р., Київ) – К.:КНЕУ, 2011. – С.128-130.
 3. Востряков О.В., Гребешкова О.М., Решетняк Т.І. Ціннісна пропозиція магістратури в контексті фундаменталізації змісту освіти // Збірник матеріалів науково-методичної конференції «Наукова складова навчального процесу та інноваційні технології його розвитку» (12 квітня 2011 р.) : у 2 т. — Т. 2. – К.: КНЕУ, 2011. – С. 145-147.

2010

 1. Гребешкова О.М., Махова Г. В. Інформаційні засади розробки та реалізації стратегічних рішень на підприємстві // Материалы IX Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы и перспективы развития экономики Украины» (30 сентября – 2 октября 2010 года). — Симферополь, 2010. – С. 122.
 2. Верба В.А., Гребешкова О.М. Профіль ціннісної пропозиції знаннєвих організацій: теоретичний аналіз // Збірник тез та доповідей Четвертої міжнародної науково-практичної конференції Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу» (29 вересня – 1 жовтня 2010 року). – Суми: ТОВ Друкарський дім «Папірус», 2010. – С. 35-37.
 3. Гребешкова О.М. Реляційна поведінка підприємства: теоретичний та прикладний аспекти // Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка підприємства: теорія та практика» (21 жовтня 2010 р.). – К.: КНЕУ, 2010. – С.79-81.
 4. Гребешкова О.М. Реляційна поведінка підприємства: пошук джерел конкурентних переваг // Збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Підприємницька діяльність в Україні: проблеми розвитку та регулювання» (27—28 травня 2010 р.). — К.: МІБО КНЕУ, 2010. – С.50-52.
 5. Гребешкова О.М., Кизенко О.О. Застосування контролінгу в стратегічному процесі підприємства // Тези доповідей IІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми, перспективи, ризики» (20-21 травня 2010 р.). — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. — С. 97-98.
 6. Гребешкова О.М. Управління розвитком університету як знаннєвої організації // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Україна в умовах глобальної конкуренції: стратегія випереджаючого розвитку». — Донецьк: ДРУК-ІНФО,2010. – С.264-266.
 7. Гребешкова О.М., Гребешков О.М. Контроль якості знань: нові принципи оцінювання роботи студента чи раціональна організація роботи викладача? // Збірник матеріалів науково-методичної конференції «Забезпечення відкритості, прозорості та об’єктивності оцінювання якості навчальної роботи студентів: досвід, проблеми, перспективи розвитку» (2 лютого 2010 р.): у 2 т. — Т. 2. – К.: КНЕУ, 2010. – С. 410-414.

2009

 1. Гребешкова О.М. Інформаційне забезпечення стратегічного процесу на підприємстві: можливості ІТ-технологій // Збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Реформування економіки України: стан та перспективи» (26-27 листопада 2009 р.). – К.: МІБО КНЕУ, 2009. – С.58-61.
 2. Гребешкова О.М. Розвиток підприємства у стратегічному контексті: основні проблеми методології дослідження // Сталий розвиток підприємств сфери послуг: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Ялта, 23-24 жовтня 2009 року). – Ялта, РВНЗ КГУ, 2009. – С. 290-295.
 3. Востряков О.В., Гребешкова О.М. Забезпечення розвитку підприємства у контексті менеджменту знань // Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Підприємницька діяльність в Україні: проблеми розвитку та регулювання» (28-29 травня 2009 р.) – К.: МІБО КНЕУ, 2009. – С. 17-19.
 4. Гребешкова О.М. Емерджентні стратегії у забезпеченні розвитку підприємств // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми і прогресивні напрямки управління економічним розвитком вітчизняних підприємств» (21-22 травня 2009 р.). У 2 т. Том 1. – Кривий Ріг: КЕІ КНЕУ, 2009. – С. 97-99.
 5. Востряков О.В., Гребешкова О.М. Тренінгові форми підготовки магістрів стратегічного спрямування: основні завдання та методичні засади впровадження // Збірник матеріалів науково-методичної конференції «Тренінгові технології як засіб формування знаннєвих та практичних компетенцій: досвід факультетів і кафедр» (3-4 лютого 2009 р.) : у 2 т. — том 2. – К.: КНЕУ, 2009. – С. 490-493.

2008

 1. Гребешкова О.М. Необхідність та передумови впровадження стратегічного процесу у вищому навчальному закладі // Збірник наукових праць І Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми формування нової економіки ХХІ століття». – Том 8. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2008. – С.60-62.
 2. Гребешкова О.М. Синергізм стратегічної взаємодії підприємств: проблеми виявлення та оцінки // Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка підприємства: теорія та практика» (13-14 березня 2008 р.) – К.: КНЕУ, 2008. – С.22-24.
 3. Гребешкова О.М., Востряков О.В. Проблеми формування та оцінювання актуальних знань магістрантів // Збірник матеріалів науково-методичної конференції «Досвід організації та активізації навчального процесу на основі впровадження інноваційних технологій» (5-8 лютого 2008 р.). Том 1. – К.: КНЕУ, 2008. – С.436-438.
 4. Гребешкова О.М., Радукан С.В. Досвід впровадження новацій при викладанні вибіркових дисциплін // Збірник матеріалів науково-методичної конференції «Досвід організації та активізації навчального процесу на основі впровадження інноваційних технологій» (5-8 лютого 2008 р.). Том 2. – К.: КНЕУ, 2008. – С. 134-136.
 5. Гребешкова О.М. Викладачі і студенти: нова парадигма стосунків чи старі проблеми вищої школи? // Збірник матеріалів науково-методичної конференції «Досвід організації та активізації навчального процесу на основі впровадження інноваційних технологій» (5-8 лютого 2008 р.). Том 2. – К.: КНЕУ, 2008. – С. 131-133.

2007

 1. Гребешкова О.М. Моделі і технології розвитку економічної організації: системний підхід // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Економічна організація та економічна освіта: взаємообумовленість стратегій розвитку» (7-8 лют. 2007 р.). – К.: КНЕУ, 2007. – С. 37-40.
 2. Гребешкова О.М. Підготовка фахівців магістерського рівня в КНЕУ: проблеми і напрями удосконалення // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні та практичні підходи до впровадження нового покоління освітньо-професійних програм і навчальних планів підготовки фахівців: шляхи розвитку» (6-8 лютого 2007 р.) Ч. ІІ. – К.: КНЕУ, 2007. – С. 609-611.

2006

 1. Гребешкова О.М. Принципи організаційного оформлення зовнішнього зростання підприємства / Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка підприємства: теорія та практика» (23-24 березня 2006 р.). – К.: КНЕУ, 2006. – С.149-151
 2. Гребешкова О.М., Кірієнко А.В. Індивідуальна робота студента: принципи організації та методи впровадження // Збірник матеріалів науково-методичної конференції «Індивідуалізація навчального процесу як провідна складова модернізації вищої економічної освіти» (31 січня-2 лютого 2006 р.) – У 2 т. – Т. 2. – К.: КНЕУ, 2006. – С. 88-90.

2005

 1. Гребешкова О.М. Стратегія зовнішнього зростання підприємства: вітчизняні реалії // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Управління стратегічними змінами на підприємстві: концептуальні засади, методологія та практика» (27-28 жовтня, м. Київ). – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. – С. 114-116.

2004

 1. Гребешкова О.М. Стратегія зовнішнього зростання підприємства // Праці П’ятої міжнародної конференції студентів та молодих учених «Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання». Частина 1. – Донецьк: ДонНу, 2004. – С. 33-36.
 2. Востряков О.В., Гребешкова О.М. Організація контролю та оцінки знань студентів при викладанні дисципліни „Мікроекономіка”: досвід та напрямки удосконалення // Збірник матеріалів науково-методичної конференції «Методичні та практичні аспекти застосування та розвитку системи контролю знань в університеті» (26 січня-3 лютого 2004 р.). – К.: КНЕУ, 2004. – С. 260-263.

2002

 1. Гребешкова О.М., Оберемчук В.Ф., Коцюба О.С. Проблеми організації і методичного забезпечення курсу “Мікроекономіка” та шляхи їх вирішення // Матеріали науково-методичної конференції «Сучасні технології навчання та оцінювання знань студентів» (1 лютого 2002 р.). – К.: КНЕУ, 2002. – С. 274-277

2000

 1. Гребешкова О.М. Методологічні підходи до оцінки ефективності створення та функціонування інтеграційних структур // Збірник наукових праць по матеріалах міжнародної науково-практичної конференції “Україна на порозі XXI століття: економіка, державність” (30-31 березня 2000 року). / 2-х томах. Том 2. – Вінниця: Арбат, 2000. – С. 124-127.
 2. Гребешкова О.М. Стратегії диверсифікації як інструменти зовнішнього зростання підприємства // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Передумови активізації регіональної інвестиційної політики в сучасних умовах” на базі Дніпропетровського державного фінансово-економічного інституту. -Дніпропетровськ. 2000. – С.48-49.

1999

 1. Гребешкова О.М. Ефекти стратегії вертикальної інтеграції в умовах динамічного зовнішнього середовища // Матеріали Шостої міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми та перспективи створення і впровадження нових ресурсо- та енергоощадних технологій, об-ладнання в галузях харчової і переробної промисловості» (19-21 жовтня 1999 р.) –- К.: УДУХТ, 2000. – С. 130-131.

Comments are closed.